CE PUTEM CONSTRUI PE UN TEREN EXTRAVILAN? | Silvora Tera

Ce putem construi pe un teren extravilan?

Ce putem construi pe un teren extravilan?

 LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Articolul 11^1

Lit g) obiective de investiții pe terenurile agricole din extravilan, prevăzute la art. 92 alin. (2) lit. c) și e) și construcțiile prevăzute la art. 92 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(la 28-07-2022, Articolul 11^1 din Capitolul I a fost completat de Articolul II din LEGEA nr. 262 din 21 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 25 iulie 2022(la 02-11-2019, Capitolul I a fost completat de Punctul 27, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 193 din 28 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 30 octombrie 2019

Legea fondului funciar nr. 18/1991

Articolul 92

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pe terenurile agricole de clasa a III-a, a IV-a și a V-a de calitate, având categoria de folosință arabil, pășune, vii și livezi, precum și pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, situate în extravilan, în baza autorizației de construire și a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, pot fi amplasate următoarele obiective de investiție:

a) care fac obiectul unor proiecte publice și private și pot genera efecte poluante factorilor de mediu;

b) care prin natura lor nu se pot amplasa în intravilan, respectiv: cariere, balastiere, gropi de împrumut, gropi de gunoi, refugii montane, refugii în caz de urgență cu infrastructura necesară;

c) care servesc activităților agricole și/sau serviciilor conexe, precum: depozite de îngrășăminte minerale ori naturale, construcții de compostare, silozuri pentru furaje, magazii, șoproane, silozuri pentru depozitarea și conservarea semințelor de consum, inclusiv spațiile administrative aferente acestora, platformele și spațiile de depozitare a produselor agricole primare, sere, solare, răsadnițe și ciupercării, adăposturi de animale;(la 26-01-2018, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 92 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018

d) de interes național, județean sau local, declarate de utilitate publică, în condițiile legislației în vigoare;

e) anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole definite la pct. 4 din anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) specifice acvaculturii, cu infrastructura și utilitățile necesare, inclusiv amenajări piscicole/amenajări prin extragere de agregate minerale pe terenuri agricole situate în extravilan;(la 26-01-2018, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 92 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018

g) cu destinație militară, căile ferate, șoselele de importanță deosebită, liniile electrice de înaltă tensiune, forarea și echiparea sondelor, lucrările aferente exploatării țițeiului și gazului, conductele magistrale de transport gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a apelor, canalizare și realizarea de surse de apă, puțuri, aducții de apă pentru exploatația agricolă, precum și obiective meteorologice;

h) pentru îmbunătățiri funciare și regularizarea cursurilor de apă, respectiv: irigații, desecări, taluzări, protecția malurilor și altele asemenea;

i) infrastructuri de comunicații radio-TV sau telefonie, drumuri publice și private, drumuri tehnologice.

j) specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile: capacități de producție a energiei solare, energiei eoliene, energiei din biomasă, biolichide și biogaz, unități de stocare a electricității, stații de transformare sau alte sisteme similare care se pot amplasa pe terenurile agricole situate în extravilan, în suprafață de maximum 50 ha.(la 24-07-2022, Alineatul (2) al articolului 92 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 254 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 21 iulie 2022

(5) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan, precum și a terenurilor silvice se face la momentul autorizării construcției, cu plata tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta lege de către beneficiari. Din aceste tarife se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispoziția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.(la 24-07-2022, Alineatul (5) din Articolul 92 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 254 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 21 iulie 2022 )(6) Prin excepție de la alin. (5), tariful prevăzut în anexa nr. 1 nu se datorează pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan privind:(la 09-08-2018, Partea introductivă a alineatului (6) din Articolul 92 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 231 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 06 august 2018

a) amplasarea construcțiilor care servesc activităților agricole, anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole, lucrările de îmbunătățiri funciare și regularizarea cursurilor de apă, canalizare, realizarea surselor de apă potabilă, puțuri, aducții de apă pentru exploatația agricolă, obiective meteorologice, obiective de investiții de interes național, județean sau local, declarate de utilitate publică, în condițiile legislației în vigoare;

b) în cazul perimetrelor agricole din satele sau cătunele demolate, aflate în curs de reconstrucție.

c) amplasarea obiectivelor prevăzute la alin. (2) lit. j), în sistem dual, numai pentru suprafața utilizată pentru producția agricolă.(la 24-07-2022, Alineatul (6) din Articolul 92 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 254 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 21 iulie 2022(7) Abrogat.(la 09-08-2018, Alineatul (7) din Articolul 92 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 231 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 06 august 2018